La Timidessa: El nen tímid

1- Introducció

Tradicionalment, la timidesa, no ha estat objecte de grans estudis sistemàtics ni ha merescut atenció especial dins de la psicologia clínica. Podem al·legar diversos motius. El principal, sens dubte, és que el nen tímid sol ser una persona tranquil·la, callada, temorosa, que evita les interaccions socials i que malgrat que pot cridar l'atenció de pares, mestres i educadors no sol identificar-se com una persona que causi o tingui problemes i, per tant, tampoc susceptible de necessitar ajuda professional.
Passa amb freqüència que els problemes interioritzats (acting in o dirigits cap a dins) solen ser menys aparatosos i preocupants que els externalizantes (acting out o dirigits cap a fora). En el primer cas els subjectes interioritzen el problema i ho manifesten amb temors, por, ansietat o depressió, mentre que els segons els exterioritzen mitjançant conductes externes, disruptives, que afecten a altres persones i, per tant, generen major pertorbació i interès per una intervenció psicològica.
També hi ha una creença estesa que no es tracta d'un problema seriós, que probablement el tímid ha nascut així i que aquests símptomes milloraran amb l'edat. Això pot ser veritat en algun cas; en la majoria s'haurà perdut un temps preciós.
Avui en dia, ja ningú posa en dubte la importància que la interacció interpersonal té en el desenvolupament infantil i en el funcionament psicològic, escolar i familiar. Des dels primers passos amb els seus iguals en guarderies fins a la posterior escolarització, el nen ha d'anar construint, com a part fonamental de la seva educació, una sèrie d'habilitats socials que de no establir-se de forma adequada, poden limitar-lo en molts aspectes del seu funcionament, a més de produir un gran patiment emocional. D'aquí la importància de detectar a temps al nen tímid i dotar-lo d'unes eines útils per tal que pugui construir amb més eficàcia una comunicació interpersonal saludable.

Però, què entenem exactament per timidesa?

2- Delimitant el concepte de timidesa

La majoria de les persones creuen tenir una idea força exacta del significat de la paraula "timidesa", però, almenys des d'un punt de vista psicològic, podem afirmar que aquest terme no és unívoc i que de fet al·ludeix a un conjunt de símptomes heterogenis de difícil reducció a un concepte simple. Dit d'una altra manera: pel clínic no existeix tant la timidesa com concepte general sinó diferents expressions de la mateixa segons la persona i les seves peculiaritats tant genètiques com ambientals.
Utilitzant el diccionari, el tímid es defineix com: "Poc animós, no gens agosarat, per una manca de confiança en sí mateix."
Aquesta definició sembla delimitar el significat de la paraula, no obstant això, el problema rau en que hi ha altres termes que sovint es barregen amb el primer i poden crear certa confusió terminològica (per exemple: retraïment social; dificultat en la relació social; introversió; manca d'assertivitat, etc ...). Tot això apunta a l'existència abans assenyalada de diverses expressions de la timidesa.
En la seva accepció psicològica més clàssica, la timidesa s'utilitza per referir-nos a "aquells nens amb un patró de conducta caracteritzat per un dèficit acusat en les relacions interpersonals i una tendència estable i accentuada d'escapament o evitació del contacte social amb altres persones".

Seguint a alguns autors podem concretar les principals manifestacions de la conducta tímida en els següents punts:

Principals manifestacions de la timidesa:

1-Dèficit o manca de conductes interactives. El nen té problemes per relacionar-se amb els seus iguals o els adults: No participa ni pregunta a classe, li costa iniciar converses amb altres nens o prendre la iniciativa en qualsevol activitat. Es mostra reservat i distant. Poden també ser presents una passivitat excessiva, aïllament, baixa assertivitat, escassa capacitat d'expressió emocional, inseguretat, lentitud i submissió al grup. En definitiva presenten un escàs repertori en habiliades socials.
2-Conductes de temor, por o ansietat. Solen estar presents les conductes d'ansietat (anticipatòria de la situació o en la mateixa situació), temors i pors irracionals en el sentit d'haver d'expressar una opinió o fer algun acte en presència dels seus iguals o adults (a classe: per exemple, llegir en veu alta, respondre preguntes o resoldre a la pissarra algun problema). Acompanyant els temors es produeix l'activació psicofisiològica (ansietat) que es manifesta amb tremolors, rubor, tartamudeig, dolors estomacals, etc ... El pitjor és la manca d'autocontrol que pot experimentar el nen davant aquests episodis i que fa que eviti activament situacions concretes.
3-Problemes relatius a la seva auto-estima. El nen tímid és un nen que pateix i això li pot portar a problemes afectius, de baixa auto-estima i una tendència a subestimar i fins i tot a desenvolupar certs sentiments d'inferioritat acompanyats d'indefensió, ocasionalment depressió, hipersensibilitat, culpabilitat, atribucions inexactes, idees irracionals, etc ... És també probable que hi hagi episodis de "trencament emocional" que es manifestin en forma de plors en moments puntuals o també (segons el nen) de conductes disruptives en el seu entorn més proper. Finalment, també poden donar-se queixes psicosomàtiques (dolors d'estómac, marejos, mal de cap, etc .., en algunes ocasions per evitar les situacions temudes: col·legi, etc ...).

Malgrat que la timidesa entesa en el seu sentit més clàssic és present -i d'aquí el seu interès psicològic-, en nombrosos trastorns clínics, no es contempla com a categoria diagnòstica diferencial en cap dels sistemes classificatoris (DSM-IV-TR o CIE-10 ).

3- Timidesa: Normalitat o Patologia

La timidesa no s'ha d'entendre com un tret de la personalitat que està o no present, sinó que es situa al llarg d'un continu en el que un extrem està el subjecte amb una timidesa lleu, fins i tot adequada socialment, a un altre extrem en el qual se situarien els que presenten símptomes més severs i que poden derivar cap a una fòbia social.
El punt de tall entre la normalitat i la patologia ens l'ha de donar el grau d'incapacitació que ocasiona. Quan la timidesa interfereix negativament amb el funcionament quotidià, produint incapacitació per sortir-se'n amb èxit en el terreny acadèmic o social i aquesta situació es manté en el temps, és quan hem creuat el terreny i ens situem en zona clínica.
Al llarg del cicle vital és habitual que es passin etapes que cursin amb un cert nivell de timidesa. El temor a l'avaluació dels iguals i l'evitació de certes situacions socials és molt habitual en nenes i nens en plena adolescència. Normalment això no suposarà més conseqüències en el futur i és d'esperar que es vagi corregint en entrar a l'edat adulta.
No obstant això, en algunes ocasions, la timidesa pot tenir continuïtat en trastorns ja més severs com la fòbia social o el trastorn de personalitat d'evitació. Les persones que pateixen aquests trastorns foren ja majoritàriament catalogades de tímides en la seva infantesa, el que no vol dir que totes les persones tímides vagin a desenvolupar aquestes patologies.
També és important fer una distinció entre el nen tímid o cohibit del nen trist i deprimit. En el primer cas el nen té un funcionament "normal" en totes les activitats excepte en aquelles que impliquen l'exposició a les situacions temudes. Per la seva banda el nen deprimit presenta un patró constant en totes les situacions caracteritzat per escàs interès i capacitat de gaudir així com apatia, irritabilitat, pèrdua d'energia, sentiments d'inutilitat, etc ... Encara que ambdós conceptes es solapen, convé tenir clar els límits de cadascun d'ells, sense oblidar que un nen tímid, que pateix en excés, es pot convertir en un nen deprimit.

4- Algunes dades epidemiològiques

Segons estudis recents s'extreu una conclusió paradoxal sobre els nivells de població tímida en l'actualitat. Les dades apunten a un augment de la timidesa autoinformada (es refereix a presentar alguna o algunes conductes tímides) situant-se en el 40/50% en població general. Com a explicació a aquest fet s'assenyalen les peculiaritats del nou context social d'indiferència cap als altres i l'escassa prioritat que es dóna a l'escola a l'ensenyament de l'aprenentatge del complex entramat d'habilitats necessàries per a ser competent socialment.
Un altre factor fonamental és l'augment de les noves tecnologies (Internet, xat, etc ...) que potencien l'ús de mitjans comunicatius no presencials i, per tant, reduint la interacció "cara a cara" i la pèrdua dels elements paralingüístics i no verbals.
Segons un treball efectuat en el nostre país (Monges, 1.992, 1.997) amb nens d'Educació Infantil, Primària i Secundària es conclou que:
-El 29% dels alumnes és rebutjat pels seus companys
-Un 17% és ignorat, augmentant aquests percentatges si el nen presenta necessitats educatives especials o presenta algun tipus de discapacitat.

Altres estudis (Ortega, 1994) assenyalen que aproximadament el 4% dels nens manifesta no tenir amics i que es troba aïllat amb molta freqüència.

Finalment apuntar que la timidesa està més present en la població femenina però, al seu torn, és també millor acceptada que en el cas dels nens. El comportament vergonyós femení és assumit per gran part de la població com una conducta no tan sols no perjudicial per a la pròpia dona sinó positiva en el sentit de formar part de certes conductes com les del flirteig entre d'altres. Això té molt a veure amb el manteniment de certs rols tradicionals d'home i dona.

5- Les seves causes: Algunes pistes explicatives

Malgrat que des de la psicologia s'han apuntat diferents models teòrics per a tractar d'explicar la timidesa, no hi ha dades concloents al respecte i s'assumeix que cada un d'ells ens aporta una mica de llum. Per tant, tots els elements exposats a continuació poden formar part en major o menor grau, segons el cas i l'edat del nen de la gènesi de la timidesa.

a) La Genètica
Des d'aquest model es posa èmfasi en la predisposició hereditària. El temperament del nen tímid estaria condicionat per factors tant genètics com biològics.
Estudis efectuats en nounats descriuen un 10% dels nens estudiats amb el factor denominat: "inhibició davant allò desconegut" que associen amb el constructe "timidesa". Es tracta de nens que reaccionaria amb un llindar excessivament baix d'activació psicofisiològiques, manifestant rubor, taquicàrdies i altres símptomes davant estimulació sensorial nova.
També hi ha estudis que demostren que el grau de timidesa està inversament relacionat amb el grau de sociabilitat de les mares.
Si bé sembla establir-se un cert suport a les teories de transmissió hereditària, cal apuntar que a mesura que passa el temps, es a dir, que el nen es fa gran, els resultats són menys consistents. El motiu fonamental es la influència cada vegada major dels factors ambientals.

b) Factors ambientals
Molts són els factors externs que poden propiciar conductes tímides en els nens. Més que el factor en si mateix cal entendre com ho percep i sent el nen per entendre la clau del problema. Molts nens, davant de situacions que li superen, aprenen com a mètode de defensa el no involucrar-se en res.
Qualsevol fet que el nen percebi com amenaçant, estressant o desagradable per a ell, la seva família o entorn més immediat és susceptible de provocar la inhibició d'alguns nens. La identificació d'aquests factors de risc és important per establir les adequades mesures correctores.

c) Vincle mal establert
Des de la teoria del vincle es posa especial èmfasi en l'establiment d'uns lligams afectius segurs amb pares o cuidadors per part del nen. La majoria d'autors coincideixen en assegurar una clara connexió entre vinculació segura i benestar social.
Quan els llaços afectius no estan ben establerts ja sigui per manca de temps, qualitat de la relació, trencaments familiars, distanciament físic o abandonament del nadó, estem creant les bases per a un nen insegur. En els casos més greus parlem de Trastorn del vincle.
És fonamental, en l'educació del nen, proporcionar una certa seguretat afectiva (que no de sobre-protecció) per tal que pugui construir la seva personalitat sobre una plataforma més sòlida. Si el nen percep, des d'edats molt primerenques, que els seus pares estan al seu costat (no per concedir tots els capricis, sinó per ajudar en el sentit més ampli) creixerà amb més seguretat, autonomia i podrà establir unes relacions més segures amb el món extern. Contràriament, quan la relació pares-fill és d'inseguretat, aquest sentiment es generalitza a totes les relacions externes i produeix en el nen una sensació d'incompetència i tancament.

d) Importància de la interacció amb iguals
Des de la psicologia evolutiva s'assumeix la importància, recolzada per nombroses investigacions, de les experiències d'interacció amb els iguals.
Els nens que no es relacionen amb els seus companys corren el risc de presentar certes dificultats emocionals en el seu desenvolupament. Atès que la interacció es produeix en un plànol interactiu, el nen retret provoca menys respostes socials positives en els altres i el resultat és un baix nivell de contacte social. Si el repertori social d'un infant és reforçat poques vegades, molts comportaments importants poden resultar suprimits o extingits.
La socialització cal treballar-la des de ben petits.

e) L'aprenentatge
A l'altre costat dels models explicatius basats en la genètica, la teoria de l'aprenentatge assumeix que la timidesa o el retraïment social és fruit d'una manca d'aquest aprenentatge o un aprenentatge incomplet o defectuós.
Dins d'aquestes teories s'han utilitzat principalment 2 hipòtesis:
1 - La del dèficit d'habilitats
2 - La d'interferència

La primera explica els problemes dels nens tímids pel fet de no tenir les habilitats socials necessàries per iniciar o mantenir relacions socials.
La segona afirma que el subjecte pot disposar de les habilitats necessàries, el que passa és que no les posa en pràctica a causa de factors emocionals. Per exemple, un nen pot ser capaç de saber el que li ha de dir a una companya o company perquè jugui amb ell, però, pot no posar-ho en marxa a causa del temor d'una negativa.
Factors emocionals interfirientes poden ser la por, l'ansietat, autoverbalizaciones negatives, creences irracionals, baixa autoestima, etc ... És important conèixer exactament aquests factors interns per poder ajudar eficaçment al nen tímid.

f) Altres Factors
Un altre factor rellevant a tenir en compte és quan la timidesa es produeix com a conseqüència o símptoma d'un trastorn orgànic o psicològic subjacent. Està molt ben descrita la timidesa selectiva (per a certes persones o situacions) en alguns nens de l'espectre autista o dels TGD (Trastorns Generalitzats del Desenvolupament), també en els casos de Retard Mental. Evidentment estem davant d'un tipus de timidesa bastant diferent a la de la població general però que també cursa amb dificultats per la integració social d'aquests nens.
En el cas de la Síndrome d'Asperger ens trobem amb nens amb capacitats intel·lectuals relativament conservades però amb una problemàtica recurrent no tant d'evitar el contacte social sinó de trobar les eines adequades per fer-ho de forma eficaç. Aquests nens no saben interpretar les claus emocionals i tenen poca empatia en vers als seus companys. Això els porta a ser vistos com maldestres o estranys i a augmentar el seu nivell de retraiment com a consequència de la necessitat de protegir-se.

6- Avaluació de la timidesa

L'avaluació ha de ser multimodal analitzant diverses fonts d'informació (família, professors, companys ...), aplicant diferents procediments (informes estructurats, observació directa, autoinformes ...) i tenint en compte els diferents contextos situacionals rellevants.
Els instruments d'avaluació psicològica utilitzats en la valoració de la timidesa poden agrupar en tres grups:
a) Informes d'iguals o altres persones rellevants.
Es tracta de procediments sociomètrics dissenyats per avaluar i descriure l'amistat, simpatia o l'atracció interpersonal entre els membres d'un grup i proporcionen informació de quant és estimat, acceptat o rebutjat un nen pels seus iguals.
És una informació valuosíssima per al psicòleg ja que els companys basen les seves opinions en nombroses experiències d'interacció amb el nen tímid i podem conèixer l'abast real de les mateixes en situació d'interacció.

A continuació s'exposen les estratègies que s'utilitzen amb major freqüència en la detecció, identificació i avaluació dels nens tímids:

Procediment: Descripció de la tècnica:
1) Nominació pels iguals Es tracta de preguntar-li al nen sobre els seus companys dins del grup. Heu de triar (nominació positiva) o rebutjar (nominació negativa) dins d'un llistat construït en base a un criteri predeterminat.
2) Puntuació pels iguals La tècnica consisteix bàsicament en què cada subjecte puntua i valora a tots els companys del seu grup. Cada alumne rep una llista de tots els seus companys i es fixen una sèrie de criteris (per exemple, quant t'agrada jugar / treballar amb ...). S'utilitza una escala Likert amb gradacions de 3 a 7 punts. D'aquesta manera podem valorar la "acceptació mitjana" d'un subjecte per part del seu grup d'iguals.
3) Tècnica del "Endevina qui" Es parteix d'una llista escrita o verbal d'ítems que descriuen determinades conductes (positives i / o negatives). Cada alumne descriu o diu el nom del nen que millor respon a cadascuna de les descripcions i segons la seva opinió. Per exemple: ¿endevina quin nen està sempre solal pati?; ¿endevina quin nen es posa nerviós quan li pregunten a classe?

b) La Observació directa
Aquest procediment consisteix en el registre de la freqüència, magnitud, durada o qualitat de determinades conductes i habilitats socials manifestades pel nen en els contextos naturals on es produeixen.
Els informes d'iguals ens proporcionen una font de dades molt important, però, hem de complementar-los amb la informació mitjançant l'observació directa. Les situacions o interaccions explicades per les mateixes persones del grup observat poden introduir voluntària o inconscientment determinats biaixos en les seves apreciacions. És per això que la recollida d'informació directa ha d'anar orientada a contrastar i complementar la informació recollida per altres mitjans.
Al respecte es poden utilitzar diferents registres estructurats com l'Escala d'Observació del Joc (Rubin, 1981) o altres.

c) autoinformes
L'autoinforme és un procediment mitjançant el qual es recull la informació, observació i fins i tot valoració que fa el propi subjecte sobre el seu comportament interpersonal.
Quan es tracta de nens petits hem de ser molt cauts amb aquest tipus d'informació ja que pot presentar distorsions o biaixos derivats de la seva capacitat per autoinformar. Malgrat tot poden aportar dades rellevants.
Alguns de les proves que es poden utilitzar són:
-BAS (Bateria de Socialització en les seves formes 1,2 i 3. Silva i Martorell, 1.989)
En les seves diferents formes avalua des dels 6 fins als 19 anys. Aquest instrument es va elaborar per detectar diversos aspectes de la conducta social a escolars. A partir de la seva aplicació s'obtenen un perfil de socialització amb quatre escales d'aspectes facilitadors (lideratge, jovialitat, sensibilitat social i respecte-autocontrol) i tres escales d'aspectes pertorbadors (agressivitat-tossuderia, apatia-retraïment, ansietat-timidesa). També s'obté una apreciació global del grau d'adaptació social.
-STAIC (Qüestionari Ansietat Estat-Rasgo. Spielberg, 1.988)
Aplicable de 9 a 15 anys. La prova consta de dues parts, amb 20 elements en cadascuna, mitjançant els quals el subjecte pot expressar "com se sent en un moment donat" (ansietat Estat) i "com se sent en general" (ansietat Rasgo).
-AF-5 (Autoconcepte Forma 5. F.Garcia-G.Musitu). García i G. Musitu
Es pot utilitzar a partir de 5è de Primària. El qüestionari compost per 30 elements avalua l'autoconcepte present en el subjecte en els seus contextos social, acadèmic / professional, emocional, familiar i físic.

d) Altres Proves:
En el cas dels nens tímids poden ser de gran utilitat les diferents proves projectives: Test de la família, test figura humana, arbre, casa, etc...

7- Intervenció psicològica

El primer pas per traçar les línies mestres d'intervenció en la timidesa és fer una avaluació exhaustiva, intentant donar resposta a quines són les causes de la mateixa i en quines situacions es produeixen.
La intervenció s'ha de fer a mida de cada nen i atenent les seves peculiaritats, circumstàncies i recursos.
Els tractaments habituals estan basats en l'aplicació d'un conjunt de tècniques cognitives-conductuals (en funció del cas) orientades als següents objectius:
1 - Augmentar les conductes d'interacció amb els iguals (companys) o altres persones.
2 - Disminuir les conductes d'inactivitat, retraïment o joc individual.
3 - Reduir els nivells d'ansietat social associats a la interacció en grup.
4 - Corregir els estils de pensaments inadequats (pensaments irracionals, negatius, de desvalorització personal, etc ...).
5 - Millorar la seva autoestima.

Entre les tècniques més utilitzades hem d'esmentar:
1 - Entrenament en Autoinstrucciones.
2 - Dessensibilització sistemàtica.
3 - Tècniques conductuals: Modelat, Reforç positiu, Economia de Fitxes, etc ...
4 - Pràctica (en viu o en imaginació). Exercicis Rol-playing.
5 - Programes d'entrenament en Habilitats Socials. Són especialment útils les que s'efectuen en grup amb nens de característiques similars.
6 - Quan hi ha ansietat anticipatòria i segons edat del nen poden incloure també tècniques d'intenció paradoxal (donar-li permís per a que pensi en una situació i experimenti molta vergonya ...)
7 - Teràpia racional-emotiva.
8 - Reestructuració cognitiva.
9 - Entrenament en tècniques de relaxació.
10 - Tasques per a casa.

  • És important saber en quin punt es troba el nen i anar començant a construir objectius parcials ajustats a les seves possibilitats.
  • La intervenció s'ha de portar a terme en tots els àmbits (familiar, escolar, comunitari) a efectes de generalitzar els diferents aprenentatges.
  • S'han de planificar activitats socials de forma progressiva començant per les situacions de menor dificultat (trobada amb un amic) a major dificultat (assistència a una reunió amb molta gent). Ens hem d'assegurar l'èxit en els primers reptes (planificació de la situació, assessorament a col·laboradors ...).
  • Amb nens funciona molt bé, si hi ha possibilitat, utilitzar un col·laborador de la seva mateixa edat (pot ser un familiar o amic proper) perquè l'acompanyi en certes situacions i li pugui servir de suport i model (sota supervisió).

8- Pautes bàsiques d'ajuda al nen tímid:

1) És important conèixer tant com sigui possible l'origen de la timidesa per tractar-la amb major eficàcia. Les causes poden ser múltiples: genètiques, ambientals, emocionals, d'aprenentatge, etc ... El nen tímid no ho és per capritx o mala educació. Darrere sol haver patiment emocional i sentiments de ser diferent.
2) És important no forçar mai al nen davant de situacions noves. Primer cal consolidar les que ja ha assumit amb èxit.
3) No ridiculitzar-lo ni fer-li sentir diferent als altres. No comparar-lo amb altres nens. El que a ell li passa li passa a molta gent.
4) El nen ha de saber que coneixem i comprenem el seu problema i estem disposats a ajudar-lo incondicionalment.
5) Donar-li confiança i temps. Motivar-lo a que vagi superant, conforme a la seva edat, nous reptes però sense aclaparaments. Cada nen té les seves pròpies estratègies per afrontar les situacions estressants i hem de potenciar les que considerem adequades.
6) Tractar el problema amb naturalitat sense que vegi en els pares una preocupació excessiva, això podria suposar una càrrega addicional.
7) Vigilar i corregir (sense reprimendes) les verbalitzacions irracionals o exagerades (per exemple: "sóc un inutil"; "mai podré tenir amics"; "si em fan parlar em desmayaré". Segons l'edat del nen es pot reflexionar sobre aquestes idees fatalistes.
8) Cerca un amic (de la seva mateixa edat) de confiança per que li serveixi de model pot resultar útil com a part de l'estratègia d'intervenció.
9) La timidesa no és una "malaltia" sinó una característica de la nostra personalitat. Un petit nivell de timidesa pot ser fins i tot positiu, no obstant això, quan adquireix uns nivells que resulten molestos o incapacitants per al nen que ho pateix cal buscar ajuda professional i actuar.
10) La timidesa en nens ha de ser contemplada dins del curs evolutiu dels mateixos. Hi ha etapes en les quals l'ésser humà està més predisposat (adolescència) i es fa més evident. Normalment el que ha nascut tímid ho serà tota la vida, però, amb l'aprenentatge de certes eines psicològiques, podrà ser més eficient en les seves relacions interpersonals i, per tant, gaudir d'una millor salut emocional

Necessita més informació o ajuda?

Temes relacionats en aquesta web:

Malsons infantils i Terrors Nocturns Baix rendiment escolar Les Pors infantils La Depresió infantil

A tenir en compte:

Els continguts d’aquesta web tan sols tenen caràcter d’informació general. Aquesta informació no pot ser utilitzada amb finalitats diagnòstiques o de tractament. És el professional de la salut pertinent qui ha de prendre les decisions adequades després d’efectuar l’avaluació del cas concret.

00013449

Utilitzem cookies per optimitzar el nostre lloc web i oferir-te la millor experiència en línia possible. En fer clic a "Acceptar-ho tot", accepteu això. Configuració avançada